วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลทุติยภูมิคืออะไร

ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาจากหน่วยงานอื่น หรือผู้อื่นที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมาแล้วในอดีต เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลท้องถิ่นซึ่งแต่ละอบต.เป็นผู้รวบรวมไว้ ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น